Nowy program dotyczący warzyw, owoców i mleka...

25 września 2017 r.


Od roku 2017/2018 programy "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole"
zostają zastąpione nowym "Programem dla szkół"

Cel programu:
„Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci klas I-V szkół podstawowych. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 uczeń może otrzymać jedną porcję owocowo-warzywną i kartonik mleka białego o pojemności 0,25 l.
W/w produkty:

  • spożywane będą w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły wyłącznie przez upraw-nionych beneficjentów, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie oraz prowadzonej ocenie programu,
  • nie będą spożywane na przerwach, podczas których dzieciom biorącym udział w pro-gramie wydawane są regularne posiłki

PORCJA OWOCOWA - WARZYWNA - składa się z jednego produktu owocowo-warzywnego (tj. jednego owocu albo jednego warzywa albo jednego soku określo-nego w rozporządzeniu MRiRW), które jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział w „Programie dla szkół”.
PORCJA MLECZNA - składa się z jednego produktu mlecznego (tj. mleka określonego w rozporządzeniu MRiRW), które jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział w „Programie dla szkół”.
OKRES UDOSTĘPNIANIA - 10 wybranych tygodni rozpoczynających się i kończących w danym semestrze danego roku szkolnego podczas których owoce i warzywa lub mleko udostępniane są dzieciom z klas I-V szkół podstawowych we wskazanym okresie w poszczególnych województwach.
Rodzice uczniów klas I-V proszeni są o wypełnienie deklaracji wyrażających zgodę/nie wyrażających zgody na udział dzieci w tym programie. Deklaracje znajdują się w zeszytach kontaktów.

»» Załącznik do zarządzenia ARiMR z informacją na temat "Programu dla szkół" »»
Copyright© Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu